دکتر اخوان | تنها صفحهء رسمی آدم حسابیا🙅‍♂️

💫اینجا خونهء آدم حسابیاست🏡شهریور۱۳۹۹ اینجا1️⃣با خودت وخدای خودت آشتی می کنی 2️⃣کلی درس زندگی یاد می گیری 3️⃣رابطت رو معماری‌می کنی(دانشجوی دکتری)
337
Uploads
Engagement
54.6k
Followers
?
Shows the ratio of likes and comments to the number posts and followers.
Average users activity
0,52
Posts per day
-0,19 in May
3,65
Posts per week
-1,32 in May
15,65
Posts per month
-9,65 in May

Most popular post time

From the last 100 posts

at :00

Top most commented posts

From the last 100 posts
1 534
31 518
More
1 346
11 839
More
1 336
7 736
More
1 068
9 509
More
960
4 845
More
717
13 761
More
617
5 177
More
600
5 000
More
597
8 179
More
443
3 634
More
383
2 776
More
299
1 934
More
Top most liked posts
From the last 100 posts
1 534
31 518
More
717
13 761
More
1 346
11 839
More
1 068
9 509
More
597
8 179
More
1 336
7 736
More
617
5 177
More
600
5 000
More
960
4 845
More
443
3 634
More
383
2 776
More
299
1 934
More

Profile Analyzer - dr.akhavan.a

Analyze any public profile on Instagram – the tool is free, unlimited, and secure. Enter a username to take advantage of precise statistics.