آموزش زبان کره ای 🇰🇷💜

저는 소원입니다💜 🇰🇷اینجا باهم کره ای یاد میگیریم🇮🇷 🔺پست و استوری آموزشی🔺 🌐کلاسهای آنلاین #زبان_کره_ای ازصفر😉 🍃اطلاعات بیشتر👈دایرکت🍃 💫Arezou💫 💜한국어 🇰🇷 한글💜
122
Uploads
Engagement
102.5k
Followers
?
Shows the ratio of likes and comments to the number posts and followers.
Average users activity
0,07
Posts per day
+0,04 in May
0,52
Posts per week
+0,31 in May
2,22
Posts per month
-0,22 in May

Most popular post time

From the last 100 posts

at :00
Top caption words
?
Shows what words were used in captions most of all.
From the last 100 posts
learnby.sowon 9
sowon_a.m 5
korean.flashcard 4
TOPIK 1
Yugyeom-All 1
Fault 1
learby.sowon 1

Profile Analyzer - learnby.sowon

Analyze any public profile on Instagram – the tool is free, unlimited, and secure. Enter a username to take advantage of precise statistics.